Logwin AG – Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Logwin AG Gesellschaftssitz: L-6776 Grevenmacher, ZIR Potaschberg, 5, an de Längten R.C.S. Luxemburg Nr. B 40.890 Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung der Logwin AG am 31. März 2023 Mitteilung an alle Aktionäre Hiermit wird allen Aktionären der Logwin AG („die...